RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w  Gorzowie Wlkp. (66-400), przy ul. Słowiańskiej 10, NIP 599-000-34-24, adres e-mail: sekretariat@osir.gorzow.pl, tel. 957287610
2) Kontakt z przedstawicielem administratora danych osobowych oraz Inspektorem Ochrony Danych to adres e-mail: kadry@osir.gorzow.pl, tel. 957287612.
3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:
– art.6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
– art., 6 ust.1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na administratorze,
– art. 6. ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem
w celach związanych z zatrudnieniem oraz stosunkiem pracy/umową zlecenia i związanych z nim ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnym,
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych – nie dotyczy,
5) informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej –nie dotyczy.
Nadto informujemy, że :
1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy (tj. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czasookresu przez jaki należy przechowywać dokumenty pracownicze, w przypadku zmiany tychże przepisów i zmiany czasookresu – zgodnie z zasadami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa),
2) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym /oraz umownym zawarcia umowy o pracę. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością nawiązania stosunku pracy (oraz związaną z tym wypłatą wynagrodzeń), zgłoszenia podleganiu odpowiednim ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.
5) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

Skip to content