Plac Targowy dla rolników przy ul. Hejmanowskiej

REGULAMIN 

PROWADZENIA HANDLU PRZEZ ROLNIKÓW I ICH DOMOWNIKÓW NA TERENIE PLACU TARGOWEGO PRZY UL. ST. HEJMANOWSKIEJ W GORZOWIE WLKP.

1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1.Rolnik – jest to osoba w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r poz. 266,1535,1621).

2. Domownik– jest to osoba bliska rolnikowi która:

a) ukończyła 15 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie.

c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

  1. Produkty rolne lub spożywcze – produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runo leśne  i dziczyznę, a także produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączników I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runa leśnego i dziczyzny.
  2. Handel – proces sprzedaży polegający na wymianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym na środki pieniężne.
  3. Plac Targowy – miejsce (część działki 5-2259/2) przy ul. Stefanii Hejmanowskiej w Gorzowie Wielkopolskim wyznaczone przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Uchwałą XLVII/847/2022 z dnia 23.02.2022 r. do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników.

2

1.Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia handlu produktami rolnymi spożywczymi i wyrobami rękodzieła przez rolników i domowników na Placu Targowym.

2.Handel o którym mowa w ust 1 odbywa się w każdy piątek i sobotę                  z wyjątkiem dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy  godzinach od 7:00 do 15:00.

  1. W pozostałe dni tygodnia Plac Targowy funkcjonuje jako płatny parking, którego funkcjonowanie określa oddzielny regulamin.

3

1.Administratorem Placu Targowego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie reprezentowany przez Dyrektora OSiR.

Dyrektor OSiR przyjmuje zainteresowanych w każdy poniedziałek w godz:        8°°-11°° w siedzibie OSiR przy ul. Słowiańskiej 10; tel. sekretariat OSiR:          (95) 7287610.
2. Nadzór w zakresie prowadzenia Placu Targowego w stosunku do Ośrodka Sportu i Rekreacji sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

4

1.Przedmiotem handlu na terenie Placu Targowym mogą być tylko  i wyłącznie produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.

2.Osoby prowadzące handel zobowiązane są do takiego zajmowania powierzchni Placu Targowego aby w sposób optymalny wykorzystywać powierzchnię Placu Targowego i jednocześnie nie utrudniać prowadzenie handlu innym sprzedającym i kupującym.

  1. Za prowadzenie handlu na Placu Targowym upoważniony pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. będzie pobierał opłatę za zajęcie miejsca na Placu Targowym zgodnie z cennikiem ustanowionym Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. nr 7/D/2022 dnia 29 marca 2022 r. w sprawie stawek opłat na Placu Targowym.

5

1.Każda osoba prowadząca handel  na Placu Targowym zobowiązana jest do oznaczenia wystawianych na sprzedaż towarów w sposób identyfikujący gospodarstwo rolne, z którego pochodzą, a jeżeli sprzedający nie zna pochodzenia towaru, do oznaczenia towaru jako „nieznanego pochodzenia”.

2.Osoba prowadząca handel na Placu Targowym jest zobowiązana uwidocznić na towarach wystawionych do sprzedaży, ceny w sposób zapewniający prostą informację o  ich wysokości.
3.Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym, tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne.

6

1.Osoby prowadzące handel na Placu Targowym zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.Osoby prowadzące handel na Placu Targowym zobowiązane są przestrzegać przepisów higieniczno – sanitarnych, handlowych i porządkowych.
3.Utrzymanie czystości w czasie trwania handlu w zajmowanym stoisku jak również w bezpośrednim otoczeniu, oraz zimą odśnieżenie stoiska, jest obowiązkiem osoby handlującej. Wszystkie odpady i nieczystości handlujący usuwa do pojemników na śmieci.
4.Przy sprzedaży artykułów spożywczych należy zachować obowiązujące warunki sanitarne, osoby te powinny posiadać aktualne książeczki zdrowia.

7

1.Osoby, które nie będą przestrzegały niniejszego Regulaminu  będą usuwane z terenu Placu Targowego.
2. Za wszelkiego rodzaju zniszczenie na terenie Placu Targowego pobierana będzie opłata w wysokości równowartości dokonanych zniszczonej.
3. Decyzję o usunięciu z Placu Targowego winnego naruszania obowiązujących przepisów lub regulaminu może podjąć administrator Placu Targowego.

Gorzów Wlkp. 29 marca 2022r.
Dyrektor OSiR Gorzów Wlkp.

(podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XLVII/847/2022 z dnia 23.02.2022r.w sprawie wyznaczenia miejsc ułatwiających prowadzenie handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz Regulaminu określającego zasady handlu)

Skip to content