OP Nierzym – zasady korzystania z kąpieliska

Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Zalecenia1 dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych dokąpieli2w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.Korzystanie z kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w dobie pandemii spowodowanej SARS-CoV-2 i związane z tym ryzyko infekcji dotyczy zasadniczo szerzenia się infekcji drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt.Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku przebywania na kwarantannie/izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie/izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELISK I MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI – ZALECENIA

• Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska/ miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
• Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska /miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
• Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.• Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
• Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce,pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
• Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
• Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
• Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
1. Dodatkowe zalecenia wynikające z epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Przepisy krajowe dotyczące obowiązków organizatorów pozostają niezmienne w tym zakresie.
2. Opracowane na podstawie informacji pozyskanej od Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

17 lipca 2020 r. od godziny 10:00 na terenie OP Nierzym będziemy gościć zespół rekrutacyjny w składzie: mobilny zespół TOAW, 2 żołnierzy (wojska operacyjne i wojska obrony terytorialnej) oraz podchorążych akademii wojskowej. Grupa prowadzić będzie aktywne i angażujące rozmowy nt. służby w Wojsku Polskim. Ponadto zachęcać będzie do udziału we wznowionych ćwiczeniach rezerwy i szkoleniach służby przygotowawczej.

Gorąco zapraszamy!

BIEG III JEZIOR

Informujemy, że planowany termin przełożonego VIII Bieg Trzech Jezior to 23 sierpnia br.

Prosimy o deklarację chęci udziału w imprezie i przesłanie swojego zgłoszenia na adres: nadlesnictwoklodawa@gmail.com,  które będzie podstawą do późniejszego, oficjalnego zgłoszenia.

Planowany koszt uczestnictwa w imprezie ustalono na kwotę 40 zł.

Giełda

Giełda Samochodowo-Towarowej przy ul. Złotego Smoka/Szczecińskiej w Gorzowie Wielkopolskim czynna od 24 maja 2020 r.:

Do odwołania obowiązywać będzie reżim sanitarny polegający mi.n. na:
– konieczności dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu w wyznaczonych miejscach,
– na 1 stoisko handlowe przypadać może maksymalnie 3 kupujących.
– handel może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych przez organizatora – handel poza wskazanymi miejscami zagrożony będzie mandatem lub grzywną,
– w mocy pozostają obostrzenia znane mi.n. ze sklepów, takie jak konieczność zachowania odległości pomiędzy ludźmi oraz konieczność zasłaniania ust oraz nosa.”

Skip to content