Giełda Samochodowo-Towarowa

GIEŁDA SAMOCHODOWO-TOWAROWA ul. Złotego Smoka

R E G U L A M I N
GIEŁDY SAMOCHODOWO – TOWAROWEJ PRZY UL. ZŁOTEGO SMOKA W GORZOWIE WLKP.

§ 1

Giełda samochodowo – towarowa przy ul. Złotego Smoka czynna jest w każdą niedzielę z wyjątkiem Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz Wszystkich Świętych, w godzinach od 7°° do 15°°.

Administratorem giełdy samochodowo – towarowej zwanej dalej „giełdą” jest
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie reprezentowany przez Dyrektora OSiR.
Dyrektor OSiR przyjmuje zainteresowanych w każdy poniedziałek w godz :      8°°-11°°
w siedzibie OSiR przy ul. Słowiańskiej 10 ; tel. sekret. OSiR:095 7287610 )
Nadzór w zakresie prowadzenia giełdy w stosunku do Ośrodka Sportu i Rekreacji sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2

1. Uprawnionymi do sprzedaży samochodów oraz wykonywania handlu w czasie trwania giełdy są:
– osoby fizyczne i prawne posiadające uprawnienia handlowe,
– podatnicy podatku rolnego,
– osoby prowadzące sprzedaż runa leśnego (zgodnie z regulaminem),
– osoby sprzedające przedmioty używane nie wyłączone z obrotu towarowego, jeżeli nie prowadzą one stałej działalności gospodarczej w zakresie handlu, po uiszczeniu opłaty targowej zgodnej z uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Na stałe zajmowanie miejsca do handlu może być podpisana stosowna umowa pomiędzy Kupcem a OSiR.
3. Za zajęcie miejsca do handlu, stałych miejsc abonamentowych, za miejsce na parkingu, itp. w trakcie giełdy pobierane są opłaty giełdowe wg stawek ustalonych Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.
4. Sprzedaż abonamentów na miejsca do handlu na terenie giełdy, odbywa się podczas trwania giełdy w ostatnią niedzielę miesiąca za m-c przyszły i pierwszą niedzielę miesiąca za m-c bieżący w Biurze Giełdy znajdującej się w obiekcie przy ul. Złotego Smoka 6.
5. Rezerwacja miejsca do handlowania wygasa z chwilą nie uiszczenia opłaty abonamentowej za jeden miesiąc. Po tym okresie miejsce można sprzedać innemu Kupcowi.

§ 3

Wjazd na teren giełdy samochodami dozwolony jest po uprzednim uzgodnieniu z administratorem giełdy.

§ 4

Osoby prowadzące działalność handlową na giełdzie zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu Giełdy oraz innych przepisów prawnych regulujących zakres prowadzonej działalności.

§ 5

1. Na giełdzie mogą być sprzedawane wszystkie artykuły z wyjątkiem:
a/ napojów alkoholowych zawierających pow.4,5 % , nafty, benzyny, spirytusu skażonego, denaturatu, trucizn, środków leczniczych,
c/ zagranicznych banknotów i monet,
d/ papierów wartościowych,
e/ broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz artykułów pirotechnicznych,
f/ innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie innych przepisów.
Obowiązuje również zakaz oferowania tych artykułów do sprzedaży.
2. Zabrania się prowadzenia na giełdzie sprzedaży towarów w drodze publicznych losowania, gier hazardowych lub przetargów z wyjątkiem losów loterii książkowych.
3. Na terenie giełdy nie wolno wprowadzać do obrotu w handlu okrężnym:
a/ dziczyzny,
b/ przetworów mięsnych, z wyłączeniem konserw w puszkach,
c/ drobiu,
d/ tłuszczów zwierzęcych i roślinnych,
e/ grzybów świeżych i przetworów grzybowych,
f/ dietetycznych środków spożywczych.
4. Wprowadzenie do sprzedaży napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, wymaga niezbędnego, indywidualnego zezwolenia Prezydenta Miasta oraz odrębnej zgody Dyrektora OSiR.

§ 6

Miejsce sprzedaży nie może być, w całości lub części odstępowane innej osobie przez Kupca, któremu miejsce to wyznaczono, jak również samowolnie zmienione. Zabrania się ustawiania straganów i innego sprzętu na terenie giełdy bez uzgodnienia z administratorem giełdy.

§ 7

1. Osoby biorące udział w handlu zobowiązane są przestrzegać przepisów higieniczno – sanitarnych, handlowych i porządkowych.
2. Utrzymanie czystości w czasie trwania handlu w zajmowanym stoisku jak również w bezpośrednim otoczeniu, oraz zimą odśnieżenie stoiska, jest obowiązkiem osoby handlującej. Wszystkie odpady i nieczystości handlujący usuwa do pojemników na śmieci.
3. Przy sprzedaży artykułów spożywczych należy zachować obowiązujące warunki sanitarne, osoby te powinny posiadać aktualne książeczki zdrowia.

§ 8

1. Obowiązkiem każdego handlującego jest umieszczenie wywieszki z imieniem i nazwiskiem lub nazwą zakładu, miejscem siedziby firmy, dokumentu określającego zezwolenie do prowadzenia działalności.
2. Osoba prowadząca handel na targowisku jest zobowiązana uwidocznić na towarach wystawionych do sprzedaży, ceny w sposób zapewniający prostą informację o ich wysokości.
3. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym, tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne.

§ 9

Prowadzenie działalności gastronomicznej wymaga zgody administratora giełdy.

§ 10

Za wyznaczone i oznakowane przez administratora giełdy miejsca do parkowania samochodów osobowych i ciężarowych jest pobierana opłata wg ustalonego cennika przez Dyrektora OSiR.

§ 11

Handlujący zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów określonych w Ustawie z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173 poz. 1807 ze zmianami) oraz przepisy przeciwpożarowe wynikające z ustawy z dnia 21 kwietnia 2006r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2006r. nr 80.poz.563), a także przepisów dotyczących ochrony środowiska i sanitarnych.

§ 12

1. Osoby które nie będą przestrzegały Regulaminu Giełdy będą usuwane z terenu giełdy.
2. Za zniszczenie zieleni na terenie Giełdy pobierana będzie opłata w wysokości równowartości zniszczonej zieleni.
3. Decyzję o usunięciu z targowiska winnego naruszania obowiązujących przepisów lub regulaminu może podjąć administrator giełdy. Osoba usunięta z targowiska może ponownie otrzymać zgodę na handel na terenie giełdy po upływie 1 roku.

Gorzów Wlkp. 01.01.2009r.
Dyrektor OSiR Gorzów Wlkp.

 

R E G U L A M I N

GIEŁDY TOWAROWEJ PRZY UL. ZŁOTEGO SMOKA W GORZOWIE WLKP.

w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID- 19

1.

Giełda towarowa przy ul. Złotego Smoka czynna będzie od dnia 24.05.2020r.

w każdą niedzielę z wyjątkiem Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz Wszystkich Świętych w godzinach od 7°° do 15°°.

 

Administratorem giełdy samochodowo – towarowej zwanej dalej „giełdą” jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie reprezentowany przez Dyrektora OSiR. Dyrektor OSiR przyjmuje zainteresowanych w każdy poniedziałek w godz: 8°°-11°° w siedzibie OSiR przy ul. Słowiańskiej 10 ; tel. sekret. OSiR:095 7287610 ). Nadzór w zakresie prowadzenia giełdy w stosunku do Ośrodka Sportu i Rekreacji sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

2.

Rada Ministrów wydała 31 marca br. rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zawiera ono także surowe ograniczenia dotyczące handlu na targowiskach. Naruszenia tych zakazów zagrożone jest karą grzywny do 30 tysięcy zł. W związku z ww rozporządzeniem na terenie giełdy wszyscy klienci zobowiązani są do używania w czasie pobytu na terenie giełdy masek ochronnych.

3.

W celu otwarcia targowiska i umożliwienia gorzowianom zakupów na giełdzie zostają zmienione zasady jego funkcjonowania. Na teren targowiska będzie można wejść i wyjść tylko od strony drogi wewnętrznej pomiędzy dwoma placami handlowymi tj. OSiR-u i  podmiotem prywatnym. Drugie wyjście będzie dostępne dla klientów od strony Chróścika.

4.

Liczba klientów na targowisku zależeć będzie od ilości stanowisk, nie więcej niż trzy osoby na jedno stanowisko handlowe. W przypadku zbyt dużej liczby odwiedzających, następni klienci będą wpuszczani dopiero po opuszczeniu terenu giełdy przez wcześniej kupujących.

5.

OSiR apeluje do klientów, aby utrzymywali między sobą dwumetrowy odstęp, zakupów dokonywali w rękawiczkach ochronnych i aby korzystali ze środków dezynfekujących, które będą dostępne przy wejściu i wyjściu z targowiska. Prosi się o stosowanie się do powyższych zasad ponieważ w czasie trwania giełdy będą obecne patrole policji i straży miejskiej. W przypadku naruszeń niniejszego regulaminu targowisko ponownie może zostać zamknięte.

6.

Osoby prowadzące działalność handlowa na terenie giełdy administrowanej przez OSiR zobowiązane są do zabezpieczenia swoich stoisk w środki do dezynfekcji osobistej i kupujących.

W celu zapobiegania zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19 na terenie giełdy zaleca się stosowanie w rygorystyczny sposób następujących wymagań higienicznych:

 1. Stosować właściwą higienę poprzez dezynfekcję rąk i używanie rękawiczek jednorazowych,
 1. Stosować osobiste maseczki ochronne,
 2. Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością,
 3. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego,
 4. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca,
 5. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.

7.

Do dyspozycji klientów będą tylko parkingi znajdujące się obok placu handlowego.

8.

Osoby które nie będą przestrzegały Regulaminu Giełdy będą usuwane z terenu giełdy.

Gorzów Wlkp. 20.05.2020r.                                                   Dyrektor OSiR

 

ZARZĄDZENIE NR  7/D/2021

 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie stawek opłat giełdowych

Na podstawie § 4 pkt 1 Regulaminu Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz art. 11 ustawy

z dnia 26.02.1982r. o cenach – jednolity tekst  DZ.U Nr 8 poz. 52 z ustawy z 1987 r.

z późniejszymi zmianami zarządzam co następuje:

1

Dzienne stawki opłat giełdowych przy ul. Złotego Smoka i  ul. Złotego Smoka      w Gorzowie Wlkp.:

 1. za zajęcie miejsca do handlu do 2 m² powierzchni 30,00 zł
 2. za zajęcie miejsca do handlu do 4 m² powierzchni 60,00 zł
 3. za zajęcie miejsca do handlu pow. 4 m² powierzchni 80,00 zł
 4. sprzedaż z punktu gastronomicznego 80,00 zł
 5. stanowisko do reklamy do 4 m² powierzchni 30,00 zł
 6. sprzedaż obnośna 30,00 zł
 7. sprzedaż samochodu osobowego i samochodu do 2 ton ładowności 30,00 zł
 8. za miejsce postoju na parkingu dla samochodów 5,00 zł
 9. za korzystanie z toalety    2,00 zł

2

Opłata giełdowa miesięczna (miejsce abonamentowe) przy ul. Złotego Smoka  w Gorzowie Wlkp.:

 1. na placu do handlu                                                                             200,00 zł
 2. w punktach stałych (straganach )                                               150,00 zł

3

Stawki za ogłoszenia giełdowe przez radiowęzeł:

 1. Ogłoszenie zwykłe do 15 słów, 3 czytania                          30,00 zł
 2. Ogłoszenia reklamowe do 30 słów, 1 czytanie                 20,00 zł
 3. Odtwarzanie reklamy gotowej krótkiej do 15 słów ,4 razy (900,1000,1100,1200)                                                                                                                  100,00 zł /miesięcznie
 4. Odtwarzanie reklamy gotowej dłuższej do 50 słów, 4 razy (900,1000,1100,1200)                                                                                                                  150,00 zł/ miesięcznie

4

Traci moc zarządzenie Nr 18/2020 z dnia 30.05.2020

5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.05.2021 r.

Dyrektor OSiR

 

Wysokość opłat targowych można sprawdzić kopiując  poniższy adres:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/10408_tresc_AP_nr_XXXV_424_2016.pdf

 

 

PYTANIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI MIEJSC HANDLOWYCH ORAZ CENNIKA ICH WYNAJMU PROSIMY KIEROWAĆ POD NUMEREM TELEFONU:
(95) 7 287 610
LUB NA ADRES:
sekretariat@osir.gorzow.pl

Skip to content