Ogłoszenie wyników naboru do pracy na stanowisko  
Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami i organizacji imprez  
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.
 
 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 poz. 1260), Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami i Organizacji Imprez został wybrany Pan Bartłomiej Kłysz zam. w Gorzowie Wlkp.  
   
Oceniając kwalifikacje kandydatów, komisja kierowała się wynikami rozmowy kwalifikacyjnej, która miała na celu ocenę:  
– predyspozycji kandydatów gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,  
– posiadaną wiedzę na temat stanowiska, które kandydat miałby objąć w wyniku zatrudnienia,  
– zakres wiedzy fachowej związanej ze stanowiskiem  
– cele zawodowe kandydata.  
   
W ocenie komisji rekrutacyjnej, kandydat posiada predyspozycje do pracy na stanowisku objętym konkursem. Wykazał się znajomością wymagań związanych z pracą na ww. stanowisku. Posiada wykształcenie wyższe i niezbędne kwalifikacje.  
   
Dyrektor  
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.  
Włodzimierz Rój  
   
Gorzów Wlkp. dnia 30 listopada 2018r.  

 

*******************************************
 

 
Ogłoszenie nr 2/2018  
Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy na stanowisku  
Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami i organizacji imprez  
w Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Gorzowie Wlkp.
 
 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 10 ogłasza nabór na wolne stanowisko : Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami i organizacji imprez  
   
Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy  
Ilość etatów: 1 etat  
Termin składania dokumentów: 27 listopad 2018 godz. 15:00  
   
   
Niezbędne wymagania kandydata:  
1) posiadanie obywatelstwa polskiego  
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych  
3) posiadanie stażu pracy w jednostkach samorządowych  
4) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe  
5) nieposzlakowana opinia  
6) wykształcenie wyższe preferowane zarządzanie turystyką  
7) odpowiedzialność, sumienność, dokładność, organizacja czasu pracy  
8) praktyka przy obsłudze obiektów sportowych w zakresie bieżącego utrzymania i remontów  
9) umiejętności analityczne  
10) umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, wysoka kultura osobista  
11) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.  
   
Kwalifikacje dodatkowe  
1) znajomość, ustawy o imprezach masowych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o finansach publicznych  
2) znajomość zasad budżetowania z poziomu komórki organizacyjnej  
3) praktyczna umiejętność przygotowania imprez,  
4) prawo jazdy kat B  
5) praktyczna umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska WINDOWS,  
6) pozytywna opinia lub referencje z poprzednich miejsc pracy  
7) obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność, komunikatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy  
8) wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom  
9) umiejętność pracy w stresie oraz podejmowanie właściwych decyzji w sytuacjach tzw. trudnych  
10) umiejętność pracy w  zespole ludzkim.  
   
   
Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:  
   
1) Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami będącymi w administrowaniu OSIR.  
2) Monitorowanie stanu technicznego obiektów, telebimu, i innych urządzeń.  
3) Bieżące informowanie kierownika działu o konieczności wykonania niezbędnych prac remontowych, budowlanych i innych na obiektach OSIR. Oraz nadzór nad ich przeprowadzaniem.  
4) Składanie zamówień na niezbędne środki do utrzymania czystości i porządku.  
5) Opracowywanie grafiku oraz rozliczanie zajęć i imprez sportowych na hali sportowej i na stadionie sportowym  
6) Obciążanie dzierżawców za korzystanie z mediów w dzierżawionych lokalach.  
7) Rozliczanie pobranego paliwa do obsługi urządzeń na obiektach sportowych.  
8) Załatwianie spraw związanych z dokonywaniem opłat radiotelefonicznych.  
9) Udzielanie informacji specjalistycznym służbom technicznym wykonującym prace na obiektach OSIR.  
10) Sporządzanie sprawozdań związanych z obiektami OSIR.  
11) Obsługa techniczna i organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych organizowanych przez OSIR  
   
   
Informacja o warunkach pracy  
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy mieści się w pomieszczeniach obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. Praca wymaga przemieszczania się na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz poza miasto.  
   
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – ponad 6%  
   
   
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie:  
- listu motywacyjnego,  
- życiorysu (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,  
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,  
- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy),  
- kopie świadectw ukończenia wyższej uczelni,  
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe  
   
   
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:  
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz 1260).  
   
Wymagane dokumenty z dopiskiem nabór na stanowisko Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami i organizacji imprez należy składać w siedzibie OSIR lub przesłać pocztą na adres:  
   
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Słowiańska 10  
66-400 Gorzów Wlkp.  
w terminie do dnia 27 listopada 2018r. (liczy się data wpływu do OSIR)  
   
Aplikacje niekompletne lub dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.  
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.  
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 957287610 lub 957287612.  
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie OSIR oraz na stronie BIP OSIR.  
   
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w  Gorzowie Wlkp. (66-400), przy ul. Słowiańskiej 10, NIP 599-000-34-24, adres e-mail: sekretariat@osir.gorzow.pl, tel. 957287610  
2) Kontakt z przedstawicielem administratora danych osobowych oraz Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy na adres e-mail: kadry@osir.gorzow.pl, tel. 957287612  
3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:  
- art.6 ust. 1 w celach aktualnej rekrutacji  
4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na ww. stanowisko  
5) Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom  
Nadto informujemy, że :  
1) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  
2) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.  
3) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym  
4) Pana/Pani dane będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). Konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi osobami.  
   
DYREKTOR OSIR  
Włodzimierz Rój